Pro IMPACT 
Voor een maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening

Pro IMPACT

Wat is Pro IMPACT?

Pro IMPACT staat voor Professionals die maatschappelijk IMPACT genereren. Pro IMPACT heeft haar bestaansrecht ontleent aan deze Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Pro IMPACT is een kennis- en netwerkorganisatie van (verenigingen van) beroepsbeoefenaars die beroepsbeoefenaars inspireert, stimuleert en ondersteunt bij een maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening.

Waarom Pro IMPACT?

De drukte van alledag die mensen veelal ervaren in het werk weerhoudt hen soms om (nog) verdere actie te ondernemen om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Pro IMPACT richt zich op de verbinding tussen het uitvoeren van een beroep en de mogelijkheden om maatschappelijke problemen op te lossen.

Wat is een Maatschappelijk  Maatschappelijk Beroepsbeoefening? 

Onder een Maatschappelijk Verantwoorde Beroepsbeoefening wordt bedoeld dat de beroepsbeoefenaar verantwoordelijkheid wil dragen voor maatschappelijke problemen en daarbij, vanuit de dynamiek van het beroep, actief een bijdrage levert aan het oplossen van deze problemen.

Wat doet Pro IMPACT?

Het werk van Pro IMPACT kenmerkt zich door:
a) het verschaffen van informatie aan derden, met name door de bestaande en opkomende initiatieven, voor en over maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening overzichtelijk en toegankelijk te maken en hierover een heldere communicatie te bieden via een website en andere communicatiekanalen;

b) het doorverwijzen van zowel (verenigingen van) beroepsbeoefenaars als vakbonden en maatschappelijke organisaties naar gespecialiseerde kennisdragers en informatieaanbieders;

c) het actief geven van informatie en trainingen op het gebied van maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening aan (verenigingen van) beroepsbeoefenaars en intermediaire organisaties, onder meer in het kader van bewustwording en leren, met dien verstande dat de stichting zorgt voor een objectieve informatieverschaffing, zonder dat daarbij sprake is van exclusiviteit van enige partij in het maatschappelijke verkeer; 

d) het inventariseren van praktijkvoorbeelden over alle aspecten van  maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening, waarbij de stichting op actieve wijze goede en minder goede voorbeelden van  maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening vergaart, waaruit succes-en faalfactoren kunnen worden gedestilleerd;

e) het is nauwe samenwerking met bestaande kennisinstellingen, ondernemingen en maatschappelijke organisaties identificeren van leemten in kennis over  maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening, teneinde op basis daarvan programma’s, projecten en/of leertrajecten op te (doen) zetten; 

f) het initiëren en stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen (verenigingen van) beroepsbeoefenaars gericht op de ontwikkeling van (beroeps overstijgende) kennis op het gebied van  maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening. Daarbij gaat het zowel om samenwerking binnen als tussen beroepsgroepen en binnen internationale (vertegenwoordigers van) beroepsgroepen;

g) het bieden van een platform voor dialoog tussen alle  maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening betrokken partijen, waarover bij partijen bijvoorbeeld verschil van inzicht bestaat, teneinde wederzijds begrip bij deze partijen te kweken;

h) het verbinden van (verenigingen van) beroepsbeoefenaars en andere organisaties om samen duurzame verandering te realiseren, onder meer door een partnerschap met  maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening Nederland aan te gaan en door sectorale en thematische netwerken te formeren;

i) het nemen van alle andere initiatieven die de stichting van belang acht voor de verdere ontwikkeling van  maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening en een transitie naar een duurzame economie en samenleving.